Podívejte se na nový web Rotary. Beta verze webu, který je stále ve výstavbě, je k vidění zde. V případě, že se nemůžete přihlásit ke svému Rotary účtu, kontaktujte svého sekretáře.

Loading
Close

Membership


Kdo se může stát rotariánem

Členem Rotary klubu se může stát jen ten muž či žena, kdo byl k členství vyzván. Členy klubu jsou dospělé osoby hodnotného charakteru a pověsti, které jsou majiteli, společníky, funkcionáři nebo řediteli v některém podniku, organizaci nebo instituci nebo kteří mají jiné významné společenské postavení. Rotariáni jsou členy toho klubu, který má své sídlo v obci, kde sídlí i jejich podnik nebo instituce, v níž působí, nebo kde alespoň sami trvale bydlí.

Na základě rozhodnutí přijatého na Legislativní radě v Chicagu v dubnu 2001 existují od 1. července 2001 pouze dva typy členství:

  • aktivní člen(Active Member)
  • čestný člen(Honorary Member)

Aktivním členem klubu je ten muž či žena, kdo byl za člena klubu přizván a zvolen, kdo se ztotožňuje s ideály Rotary, zúčastňuje se plně na klubových aktivitách a plní všechny své členské povinnosti, včetně placení příspěvků pro klub, distrikt a Rotary International.

Čestnými členy klubu mohou být zvoleni ti, kteří se zasloužili o úspěšný rozvoj Rotary šířením jeho ideálů. Neplatí ani vstupní poplatek (zápisné), ani členské příspěvky. Nemají však právo hlasovat o záležitostech klubu, není možné je zvolit k zastávání funkcí v rámci klubu a nereprezentují určitou klasifikaci. Jsou však oprávněni zúčastňovat se všech meetingů klubu a využívají všech privilegií klubu.

Každý potenciální člen musí předložit negativní lustrační osvědčení před jeho přijetí (týka se ročníků pod 1972)

Výhody a odpovědnosti členů klubu

Klub je rozhodující složkou Rotary. V něm se také uskutečňují nejvýznamnější aktivity. Všechny úspěšné Rotary kluby se vyznačují čtyřmi klíčovými rysy:

  • usilují o zachování a další rozvoj členské základny;
  • podílejí se na projektech a pomoci, přinášejících prospěch nejen jejich vlastní komunitě, ale i kdekoliv v zahraničí;
  • podporují Nadaci Rotary jak finančně, tak i zapojením do jejích programů;
  • vychovávají vůdčí osobnosti, schopné sloužit Rotary nejen na klubové úrovni.
  • co rotariánům jejich členství přinese, závisí ve velké míře na tom, co do něj sami vloží. Mnoho požadavků kladených na členy je koncipováno tak, aby se všichni mohli ze svého zapojení jen těšit.

Poslání Rotary

Hlavním posláním všech Rotary klubů je poskytovat službu a pomoc nejen v rámci své vlastní obce, ale i komukoliv a kdekoliv na světě. Účastí na klubových aktivitách se členové klubu zapojují do místních a mezinárodních projektů. Svým časem a svými schopnostmi mohou dobrovolně přispět tam, kde je jejich pomoci nejvíce zapotřebí.

Rozšiřování a udržení členské základny

Aby klub mohl úspěšně pracovat, musí každý rotarián nést společnou odpovědnost i za získávání nových členů. I noví členové mohou na schůzky klubu přivést své hosty nebo je také přizvat k účasti na některém servisním projektu. Hodnoty Rotary hovoří samy za sebe. Nejlepším způsobem, jak vzbudit zájem u potencionálních členů, je okusit přímo z první ruky atmosféru přátelství a uspokojení, vyplývajícího z poskytnuté služby a pomoci.

Dalším úkolem je udržovat zájem členů o dění v Rotary. Přátelská atmosféra v klubu a aktivní účast na charitativních a humanitárních projektech od samého počátku jejich členství jsou dvě nejlepší cesty, jak posílit členskou základnu klubu. Ideální skladba členů Rotary klubu odráží demografické složení obce co do profesí, pohlaví, věku. i etnika. Takováto pestrost obohacuje veškeré aspekty klubového přátelství a jeho služeb a pomocí.

Pravidelná účast

Na schůzkách pořádaných každý týden dává členům možnost těšit se z přátelské atmosféry v klubu, rozšiřovat své odborné i osobní obzory a setkávat se s řadou dalších rozhodujících činite- lů v obci. Kluby se scházejí tak, aby to odpovídalo profesním možnostem jejich členů i potřebám jejich rodin. Některé kluby se setkávají v poledne, jiné zase v ranních hodinách, po pracovní době nebo večer.

Zásady Rotary požadují, aby se členové klubu zúčastnili v průběhu každého pololetí alespoň 60 % klubových schůzek. Pokud se pravidelné schůzky svého klubu nemohou zúčastnit, mají možnost prohloubit si své zkušenosti účastí na schůzkách kteréhokoliv jiného klubu. Tato praxe zaručuje rotariánům srdečné přijetí v obcích a místech kdekoliv na světě. Místo a čas schůzek kteréhokoliv Rotary klubu zjistíte na stránkách každoročně vycházejícího Světového adresáře (Official Directory) nebo na webových stránkách RI www.rotary.org.