Kdo jsme

Naše poslání

„Naším posláním je dělat svět lepším.“

„Ať pro nás Rotary znamená cokoli, ve světě budeme známí jen tím, čeho dosáhneme.“

Paul Harris, zakladatel Rotary, 1914

 

Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu, v současné době působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů.

Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service Above Self“ (Služba na prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých, a to jak v rámci vlastní obce, tak v mezinárodním měřítku. Na základě etických principů a hodnot, jako je přátelství, integrita, diverzita, služba a vůdcovství, tak naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším.

Členové rotary klubů mění životy lidí v místech, kde žijí. Být členem rotary klubu je současně příležitostí pro aktivní účast na něčem, co může změnit svět, a co pak přináší zadostiučení a celoživotní přátelství.

Naše hodnoty

 • Integrita – čestné jednání
 • Diverzita – respekt k různorodosti
 • Služba – nezištná služba nad vlastním zájmem
 • Leadership – schopnost vést
 • Přátelství – spolupráce a kontakty

Tyto základní hodnoty se promítají do zásad, kterými se řídíme.

Naše služby

Naše poslání naplňujeme prostřednictvím služby v pěti oblastech.

 • Služba klubu
  Mezi sebou rozvíjíme přátelské vztahy a společně pracujeme na tom, aby každý klub dobře fungoval. Úspěšný klub = silné vztahy a aktivní členové.
 • Profesní služba
  Ve svých povoláních se řídíme vysokými etickými normami a svoje znalosti a odbornost využíváme ku prospěchu druhých.
 • Služba obci
  Organizujeme konkrétní projekty a aktivity, které zlepšují život lidí a pomáhají k rozvoji občanské společnosti v místech, kde kluby působí.
 • Mezinárodní služba
  Přátelstvím mezi rotariány v zahraničí napomáháme ke vzájemnému porozumění a zachování míru ve světě, organizujeme nadnárodní dobročinné projekty, sdílíme zkušenosti s partnerskými kluby.
 • Služba mládeži
  Podporujeme mladou generaci formou mezinárodních výměnných programů a vzdělávacích aktivit, kdy pomáháme vychovávat budoucí lídry a profesionály.

Etický kodex aneb Test čtyř otázek

Od začátku zdůrazňovali členové Rotary význam toho, že jednají zodpovědně, ctí etické zásady a svoji profesi chápou jako příležitost ke konání služby. Proto Rotary aplikovalo do svého života tzv. Test čtyř otázek, který v roce 1932 sestavil pro svoji firmu na výrobu hliníku Herbert Taylor, člen Rotary klubu v Chicagu. Tento test se stal vodítkem pro etické jednání rotariánů v jejich osobních a profesních vztazích.

Když o něčem přemýšlíme, něco říkáme nebo děláme, klaďme si vždy otázky:

 1. Je to PRAVDA?
 2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká?
 3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a VZÁJEMNOU  DůVĚRU?
 4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?

Struktura Rotary

Kluby

Společenství Rotary International (RI) se opírá o své základní jednotky – rotary kluby. Každý klub si volí své představitele na období jednoho rotariánského roku, který začíná 1. července a končí 30. června. Členové klubu se v průběhu let v různých funkcích střídají.

Kluby se v rámci ústavy a stanov Rotary těší značné autonomii, přestože celosvětově fungují velmi podobně – pravidelně se setkávají, mají prezidenta, sekretáře, pokladníka a další pozice, které usnadňují chod klubů. Zkušenosti členů se ale klub od klubu liší podle toho, jaké osobnosti sdružují a jakým aktivitám se ve svých klubech věnují.

Distrikty

Kluby jsou seskupeny do více než 530 rotariánských distriktů, kdy každý z nich je řízen distriktním guvernérem jakožto jediným představitelem RI v distriktu. Čeští a slovenští rotariáni tvoří Distrikt 2240. Guvernéři distriktů jsou vždy voleni na jeden rok. Pomáhají jim asistenti guvernéra a členové různých výborů, kteří metodicky vedou kluby a motivují je v jejich činnostech.

Nejvyšší vedení

Prezident RI je volen na období jednoho roku, během kterého předsedá Radě ředitelů RI. Rada ředitelů RI a Správní rada Nadace Rotary řídí celou organizaci a její nadaci.

Rada ředitelů RI určuje postupy, které slouží k podpoře rozvoje klubů. Kluby každoročně volí členy Rady neboli jednotlivé ředitele na Celosvětovém kongresu Rotary International. Každý ředitel slouží dva roky a reprezentuje jednu Rotary zónu.

Správní rada Nadace Rotary odpovídá za chod nadace. Prezident RI zvolený pro následující rok (President-elect) jmenuje členy Správní rady na čtyřleté funkční období.

Sekretariát RI

Ústředí RI má své sídlo v Evanstonu na předměstí Chicaga v americkém státě Illinois. Sedm oblastních mezinárodních centrál Rotary sídlí v Argentině, Austrálii, Brazílii, Indii, Japonsku, Koreji a Švýcarsku. Centrála RI pro Velkou Británii a Irsko (RIBI) se sídlem v Anglii slouží klubům a distriktům v této oblasti. Výkonným činovníkem ústředí RI je generální sekretář RI, který stojí v čele správního aparátu čítajícího 740 osob a sloužícího rotariánům na celém světě.

Motto roku 2023/24

Je tradicí, že si každoročně nově volený prezident RI zvolí pro své funkční období své motto a cíle svých aktivit.

Gordon R. McInally, člen Rotary Club South Queensferry, West Lothian, Skotsko, odhalil prezidentské téma - Create hope in the World. Vyzval členy, aby podporovali mír v neklidných zemích, pomáhali lidem postiženým konflikty a udržovali dynamiku iniciativ, které zahájili předchozí vedoucí představitelé.

"Cílem je obnovit naději - pomoci světu vyléčit se z ničivých konfliktů a následně nám pomoci dosáhnout trvalé změny pro nás samotné."

Gordon R. McInally, prezident Rotary International

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?