RC Nitra Harmony - setkání (4. 6. 2018, 16:00 - 18:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.: Využitie biomasy

Program

Zápisnica č. 37

rotariánskeho roku 2017/2018

zo zhromaždenia členov RC Nitra Harmony konaného dňa 4.6.2018

„Harmónia mysle, duše a konania, nech vyviera z našich sŕdc.“

www.rotary2240.org, www.rotary.org

IBAN : SK46 0900 0000 0002 3510 8745

 

 

Prítomní:            Mihina, Šimková, Hanzlík, Fančovič, Bobček, Jánošková, Bernáthová, Paštiaková

 

Ospravedlnení:  Mošať, Čellár, Karšay, Grafenau, Maďar, Schlarmannová

Hostia: Synčáková, Babín, inboundka Anna Flavia

Prednáška: Š. Mihina – „Využitie biomasy“

 

 

Program:

 

 1. Zahájenie
 2. Informácia o rokovaní predstavenstva klubu
 3. Rôzne
 4. Prednáška

 

 

K bodu 1

     Stretnutie zahájil prezident klubu Š. Mihina.  

 

K bodu 2

     Prezident klubu informoval o rokovaní predstavenstva klubu, ktoré sa zaoberalo nasledovnými záležitosťami:

 

 • Prerokovanie začatie konania s prijímaním návrhu kandidáta na členstvo v klube - Ing. Miroslava Miretínskeho (navrhuje Š. Mihina).

     Členovia predstavenstva klubu schválili začatie konania s kandidátom na členstvo. Zároveň predsedníctvo vyzýva komisiu pre členstvo, aby posúdila a dala správu o vhodnosti navrhovaného kandidáta z pohľadu klasifikácie. Ďalej žiada komisiu pre členstvo, ako aj navrhovateľa aby previedli miestne šetrenie. Jeho cieľom je zoznámenie sa s podrobným životopisom a charakterom činnosti kandidáta. Členovia klubu (okrem čestného člena klubu) majú možnosť do štrnástich (14) dní po zverejnení informácií (t. j. 14 dní od 4.6.2018), o navrhnutom kandidátovi podať písomné námietky,               v ktorých uvedú svoje dôvody proti tomuto návrhu.   

 • Prerokovanie e-mailu J. Schlarmannovej, ktorým v mene syna požiadala klub o pomoc pri ubytovaní členov Rotaractu z rôznych krajín, ktorí budú hosťovať v Nitre ako aj o účasť členov klubu na spoločnom stretnutí. Do akcie sa zapojili členovia klubu – Š. Mihina, S. Bernáthová a J. Schlarmannová.
 • Informácia o schválení cesty inboudom 15.6.2018, na základe odporučenia S. Bernáthovej (sú zabezpečené všetky podmienky podľa pravidiel).

 

 K bodu 3

 • S. Bernáthová informovala o situácii v Rotaract Nitra, kde zostanú z pôvodnej zostavy cca 2 členovia – začínajú v novom zložení. Je predpoklad sformovania novej perspektívnej zostavy (do úvahy prichádzajú členovia Bobčeková, Bernáthová, Pastvová, Mráz, Paštiaková)
 • R. Bobček – informoval, že na budúci rok bude mať klubu dvoch inboundov.
 • Výročia RC Piešťany sa v sobotu 9.6.2018 zúčastní za klub S. Bernáthová.
 • Členské príspevky zaplatili všetci členovia, okrem D. Šimkovej - má splátkový kalendár.

 

K bodu 4

     Š. Mihina predniesol prednášku - zúčastnil 4 dňového sympózia v Dánsku na tému „Využitie biomasy“:

 • Cieľ – využitie odpadu
 • Spracovanie biomasy
 • Bioplyn
 • V Chemko Stráže sa bude budovať veľkokapacitná biorafinéria pre oblasť časti Slovenska, Maďarska a Ukrajiny
 • Autá na vodík

 

 

 

 

Zapísala: D. Šimková   

Pozvaní hosté

Synčáková, Babín, inboundka Anna Flavia