RC Nitra Harmony - zápisnica 15 (20. 12. 2021, 16:00)

Setkání online

podrobnější informace neuvedeny

Program

  1. Privítanie , oboznámenie sa s programom
  2. Voľba funkcionárov na obdobie 2022/2023 a budúceho prezidenta na obdobie 2023/2024
  3. Rôzne, diskusia
  4. Záver

Zápis

K bodu 1)

  1. Babin otvoril  schôdzku klubu a oboznámil prítomných s programom členskej schôdze, ku ktorému neboli vznesené žiadne pripomienky a ani doplnenia.  Poďakoval všetkým členom klubu za prácu v uplynulom období .

Hlasovanie o programe:

Za: 8+3 splnomocnenia

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

K bodu 2)

  1. Babín predstavil budúceho prezidenta M. Paštiakovú
  2. Paštiaková predložila k voľbám návrh kandidátky funkcionárov klubu pre funkčné obdobie 2022/2023 a návrh kandidáta na budúceho prezidenta klubu vo f. o. 2023/2024. M.Hanzlík konštatoval , že členská schôdza je uznášania schopná .

Navrhol zvoliť členov predstavenstva nasledovne:

Martin Babín – viceprezident klubu     

Martin Hanzlík – správca  klubu                      

Martina Paštiaková – prezident klubu              

Alexandra Bernáthová– sekretár klubu            

Mário Fančovič – pokladník klubu                              

Lucia Synčáková – práca s mládežou   

Janka Jánošková – budúci prezident klubu

 

M Babín dal hlasovať o každom jednom členovi predstavenstva zvlášť .

Za:  8+3

Proti :0

Zdržal sa: 0

  1. Paštiaková sa poďakoval za dôveru.

 

 

 

K bodu 3)

Projekty – návrh k dnešnému dňu prišiel návrh na spoluprácu s Onko Nitra.

  1. Čellár prebral s M. Paštiakovou náležitosti, ktoré by mal projekt obsahovať. Bernáthová dohodne stretnutie s Mudr. Detvayom.

Ďalším projektom- mimo peňazí z nadácie Rotary, by bolo pokračovanie v návrhu projektu odmeňovania zdravotníkov pobytom v Dudinciach.

Diskusia na tému vybudovania oddychového klubu.

Otvorila sa téma pozastavenia členstva členom klubu, ktorí nie sú v momentálnej situácii( iba vážny zdravotný dôvod) potvrdiť zotrvanie v klube – jediným dôvodom je , nezaväzovať finančne .

Prerokovanie prípadnej alternatívy  čestného členstva – dočasné.

Š. Karšay ma pozastavené členstvo od 1.1.2022.

 

K bodu 4)

 

M .Babín  informoval , že nasledujúca schôdzka sa bude konať 10.1.2022 o 16,00 on line.

 

 

Zapísala: Bernáthová