RC Nitra Harmony - zápisnica 18 (24. 1. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

  1. Babín privítal všetkých prítomných , ale aj online pripojených členov.

 

K bodu 2:

 

  • Babín pripomenul piatkové smútočné stretnutie za Štefana Karšaya
  • Čellár pripomenul členom klubu možnosť zaslania 2 percent dane nášmu združeniu. Poďakoval J. Jánoškovej , že má túto záležitosť na zreteli a vždy máme načas vybavené všetky náležitosti s touto činnosťou potrebné.
  • Je nutné zaslať návrh na projekty , ktoré by sme chceli uskutočniť formou dištriktného grantu, Bernáthová zistí reálny záujem členov RC Nitra a Lions klubu
  • Grafenau informoval o žiadosti, ktorá prišla z folklórneho súboru, ktorý nám zabezpečoval fašiangový program asi pred 4 rokmi. Teraz vydali CD, a prosia o podporu.
  • Káčer navrhol spoločné stretnutie viacerých klubov na prehliadke slovenského rozhlasu – členovia by sa mali vyjadriť či o takúto prehliadku majú záujem?
  • Diskusia o hlasovaní v dištrikte

 

K bodu 3:

 

Voľná diskusia

 

 

 Zapísala : Bernáthová