RC Přerov - profil klubu

O klubu

Motto klubu
Klubovým mottem je heslo Jana Amose Komenského: „Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Byloť již dávno řečeno, že sloužiti a prospívati jest vlastností povah vznešených".

 

- Klub byl poprvé založen v roce 1935. Po jeho rozpuštění v období Protektorátu Čechy a Morava byl znovuobnoven v roce 1947. Po zákazu činnosti za komunistické totality byl klub opět obnoven v roce1995. Chartu Rotary International převzal zakládající prezident klubu Ing. Jan Jašek dne 8. října 1995.
Zahraničním spřáteleným klubem byl RC Geras Waldviertel (Rakousko).

Klub se zaměřuje na různé oblasti služeb a pomocí. Níže uvádíme namátkou některé z aktivit klubu.

Služba obci:
Město Přerov bylo za povodně 7.7.1997 mimořádně postiženo. Více než dvě třetiny jeho území byly
zaplaveny až dvoumetrovou vodou. Hlavní snahou klubu bylo proto pomoci postiženým, byť nebylo v
jeho silách nijak výrazněji zasáhnout do likvidace následků. Přesto se podařilo zajistit finanční výpomoc za významné spolupráce rakouských RC:
- finanční výpomoc obci Troubky (nejvíce postižená obec v ČR) ze sbírky uskutečněné v mnoha Rotary klubech v celé ČR ve výši 604.000,- Kč,
- finanční výpomoc občanům města Přerova z vlastní sbírky RC Přerov ve výši 14.000,- Kč,
- finanční výpomoc Základní umělecké škole a Loutkovému divadlu v Přerově
ve spolupráci s RC Český Krumlov, RC Jihlava a RC Pardubice ve výši celkem 76. 000,- Kč,
- zprostředkování finanční výpomoci od RC Alzenau (Německo) ve výši 5.000,- DM ve prospěch zdravotnického zařízení - Dětského oddělení nemocnice Přerov
- spolupráce na reprezentativních publikacích "Povodeň" a "Povodeň ve fotografiích".

Služba mládeži (přehled některých z aktivit klubu):
- Účast tří studentů na programu Rotary Youth Exchange v USA s podporou RC Piqua, Ohio, RC Monroe, Connecticut a RC Honeoye, Caledonia.
- Tři studenti získali stipendia na univerzitách v Japonsku a v USA.
- Dva studenti získali čtrnáctidenní pobyty v Belgii a v SRN.
- Jedna studentka vyslána na roční studijní pobyt do Mexika, jedna studentka do USA, jeden student a dvě studentky do Japonska, jedna studentka do Brazílie.
- Jeden student vyslán na dvouleté studium "Peace Studies and Conflict Resolution" na Universidad de Salvador v Buenos Aires.
- Klub se stal hostitelským klubem již pro čtyři japonské středoškolské studentky po dobu jejich ročního pobytu v ČR, dále pro 2 studentky z USA, pro 3 studentky z Kanady,pro studentku z Mexika a pro studentku z Brazílie.

- Spolupráce na zajištění organizace mládežnického kempu v ČR a na pobytu Group Study Exchange týmu z USA v ČR.
- Vyslání studentů na mládežnické kempy do zahraničí (např. Bulharsko).
- Ve školním roce 2004/2005 poskytl klub jednomu vysokoškolákovi příspěvek na badatelský pobyt na univerzitě v německém Bamberku ve výši 20.000,- Kč.
- Únor 2020 - finanční podpora ve výši 15.000,- Kč studentce z přerovska na pokrytí počátečních nákladů spojených se zahájením stáže u Evropské komise v Bruselu.
- Duben 2023 - Podpořili jsme příspěvkem 2.000,- Kč program RYLA (účast středoškolských studentů z Přerova).


Ostatní pomoci a aktivity:
- RC Přerov opakovaně každoročně poskytoval finanční výpomoc pro činnost denního stacionáře nadačnímu fondu "Duševní zdraví" v Přerově. Naposledy jsme přispěli v prosinci 2019 částkou 10.000,- Kč a naše celková pomoc již dosáhla částky 301.000,- Kč.
- Z výtěžku pořádaných dobročinných koncertů, předvánočního prodeje pečených kaštanů a prodeje punče klub přispíval opakovaně Městské knihovně na nákupy poslechových knih pro nevidomé, přispěl Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Přerově na nákup tiskárny slepeckého písma a dále přispěl na různé mládežnické aktivity.
- V roce 2005 klub poskytl peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč na obnovu Tater, postižených větrnou kalamitou a dále 10.000,- Kč na odstranění následků přírodní katastrofy (tsunami) v jihovýchodní Asii.
- V roce 2007 - příspěvek 10.000,- Kč na vyslání přerovského skauta na celosvětové Jamboree konané v Anglii.
- V roce 2009 - příspěvek 10.000,- Kč na zhotovení zvonu Maria pro chrám sv. Michala v Olomouci.
- Již více než desítce středoškolských studentů a studentek klub uhradil účast na semináři RYLA.
- V roce 2009 uspořádali členové klubu mezi sebou sbírku a její výtěžek ve výši 10.000,- Kč předali zástupci klubu v srpnu dvěma rodinám z obce Polom, které byly postiženy povodní.
- V roce 2011 - příspěvek 26.000,- Kč na pomoc Japonsku, postiženému tsunami. V červnu téhož roku daroval klub zvon v ceně 45.000,- Kč do kaple Cesty česko-německého porozumění na Červené Hoře u Budišova nad Budišovkou.
- Říjen 2018 - příspěvek 5.000,- Kč na tsunami postiženou Indonésii.
- Duben 2019 - příspěvek 4.000,- Kč spolku SNADNO, z.s. Přerov na nákup tabletu.
- Prosinec 2019 -příspěvek 3.000,- Kč spolku SNADNO, z.s. Přerov na činnost.
- Duben 2020 - příspěvek 5.000,- Kč spolku SNADNO, z.s. Přerov na pokrytí zvýšených nákladů vzniklých s epidemií koronaviru.
- Červenec 2020 - dar 10.000,- Kč Dětskému domovu Přerov na nákup turistických potřeb.
- Listopad 2020 - dar 13.200,- Kč (500,- Euro) na pomoc arménským obyvatelům postiženým válečným konfliktem v Náhorním Karabachu.
- Červen 2021 - dar 20.000,- Kč na pomoc postiženým tornádem na Břeclavsku
- srpen 2021 - dar 5.000,- Kč spolku SNADNO,z.s. na částečnou úhradu nákladů ubytování při rekondičním pobytu na Pálavě.
- Únor 2022 - dar 10.000,- Kč Dětskému domovu Přerov na nákup sportovních potřeb pro vodácký tábor.
- Duben 2022 - dar 5.000,- Kč ukrajinské rodině žijící v Přerově na nákup dětského jarního ošacení.
- Květen 2022 - 5.000,- Kč příspěvek spolku SNADNO, z.s. Přerov na částečnou úhradu ubytování při rekondičně poznávacím pobytu na Rejvízu.
- Únor 2023 - dar 150,- Euro na pomoc zemětřesením postiženému Turecku
- Červen 2023 - dar 5.000 Kč spolku SNADNO,z.s. Přerov na rekondičně poznávací pobyt.

- Červen 2024 - dar 4.000 Kč. spolku SNADNO,z.s. Přerov na rekondičně poznávací pobyt.


Věcné pomoci:
- V prosinci 2016 jsme poskytli pobočce Českého červeného kříže v Přerově více než 100 kusů oblečení pro osoby v nouzi.
- V lednu 2019 jsme předali Armádě spásy hračky, knihy a cukroví pro potřeby obyvatel azylového domu pro matky s dětmi v Přerově.
- V lednu 2020 jsme předali Charitě Přerov sbírku ošacení, obuvi a bytových doplňků.
- V prosinci 2021 jsme předali Charitě Přerov sbírku ošacení.
- V březnu 2022 jsme poskytli zdravotnický materiál na pomoc Ukrajině
- V květnu 2022 jsme poskytli ukrajinské matce z nezletilou dcerou mikrovlnnou troubu a ošacení.
- V květnu 2022 jsme předali 18 ks. batůžků se školními potřebami ukrajinským žákům v ZŠ Za Mlýnem v Přerově.
- V červnu 2022 jsme předali 19 ks. stejných batůžků ukrajinským žákům v ZŠ Želatovská.
- Červen 2023 - předání sportovních triček v ceně 12.000 Kč členům spolku SNADNO,z.s. Přerov.

- Červen 2024 - předání 20 ks. kšiltovek v ceně 4.000 Kč členům spolku SNADNO,z.s. Přerov.

Shora uvedené aktivity klubu nejsou zdaleka vyčerpávající, přesto snad přispějí k vytvoření představy o rozsahu a zaměření činnosti klubu, kterou tento vyvíjí i při poměrně malém počtu svých členů.

Strom ke 100. výročí Rotary International (založeno 1905):
- Dne 26. října 2004, za účasti představitelů města Přerova a dalších významných hostí, jsme vysadili v přerovském městském parku Michalov strom přátelství a porozumění na počest 100. výročí založení Rotary International a 80. výročí založení prvního Rotary Clubu na území České republiky.
Dne 10. 10. 2006 jsme u tohoto stromu slavnostně odhalili kámen s pamětní deskou, připomínající tuto událost.

Výstava k 80. výročí prvního založení Rotary Clubu Přerov
V měsících listopad a prosinec 2015 jsme ve výstavní síni Pasáž v Přerově uspořádali výstavku při příležitosti 80. výročí prvního založení RC Přerov a 20. výročí posledního znovuobnovení jeho činnosti.
Návštěvníci měli možnost seznámit se s bohatou a rozmanitou dobročinnou a veřejně prospěšnou činností Rotary Clubu. Fotografie z výstavky najdete ve fotogalerii.

Putovní výstava ke 100. výročí Nadace Rotary

Počátkem října 2017 jsme v nákupní Galerii Přerov uspořádali putovní výstavu ke 100. výročí založení Nadace Rotary, na níž se mohla veřejnost seznámit s nejvýznamějšími dobročinnými projekty, které již Rotary zrealizovalo ve světě. 


Jarní benefiční koncert duchovní hudby:

V sobotu 12. května 2018 jsme v kostele sv. Vavřince v Přerově uspořádali jarní benefiční koncert duchovní hudby. Vystoupil smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov, pod vedením Mgr. Petra Kolaře, ředitele kúru, varhaníka a sbormistra katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a sopranistka Zuzana Zámečníková.
Výtěžek koncertu ve výši 4.751,- Kč jsme darovali Římskokatolické farnosti Přerov jako příspěvek na opravu kostela sv. Vavřince.
 

Náš klub je stále otevřen zájemcům o členství. V případě zájmu o činnost v Rotary nás kontaktujte na e-mailu rotaryclub.prerov@centrum.cz.

Klubová vlajka
Klubová vlajka