RC Přerov - profil klubu

O klubu

Motto klubu
Klubovým mottem je heslo Jana Amose Komenského: „Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Byloť již dávno řečeno, že sloužiti a prospívati jest vlastností povah vznešených".

 

- Klub byl poprvé založen v roce 1935. Po jeho rozpuštění v období Protektorátu Čechy a Morava byl 
znovuobnoven v roce 1947. Po zákazu činnosti za komunistické totality byl klub opět obnoven v roce
1995. Chartu Rotary International převzal zakládající prezident klubu Ing. Jan Jašek dne 8. října 1995.
Zahraničním spřáteleným klubem byl RC Geras Waldviertel (Rakousko).

Klub se zaměřuje na různé oblasti služeb a pomocí. Níže uvádíme namátkou některé z aktivit klubu.

Služba obci:
Město Přerov bylo za povodně 7.7.1997 mimořádně postiženo. Více než dvě třetiny jeho území byly
zaplaveny až dvoumetrovou vodou. Hlavní snahou klubu bylo proto pomoci postiženým, byť nebylo v
jeho silách nijak výrazněji zasáhnout do likvidace následků. Přesto se podařilo zajistit finanční
výpomoc za významné spolupráce rakouských RC:
- finanční výpomoc obci Troubky (nejvíce postižená obec v ČR) ze sbírky uskutečněné v mnoha
Rotary klubech v celé ČR ve výši 604.000,- Kč,
- finanční výpomoc občanům města Přerova z vlastní sbírky RC Přerov ve výši 14.000,- Kč,
- finanční výpomoc Základní umělecké škole a Loutkovému divadlu v Přerově
ve spolupráci s RC Český Krumlov, RC Jihlava a RC Pardubice ve výši celkem 76. 000,- Kč,
- zprostředkování finanční výpomoci od RC Alzenau (Německo) ve výši 5.000,- DM ve prospěch
zdravotnického zařízení - Dětského oddělení nemocnice Přerov
- spolupráce na reprezentativních publikacích "Povodeň" a "Povodeň ve fotografiích".

Služba mládeži (přehled některých z aktivit klubu):
- Účast tří studentů na programu Rotary Youth Exchange v USA s podporou RC Piqua, Ohio,
RC Monroe, Connecticut a RC Honeoye, Caledonia.
- Tři studenti získali stipendia na univerzitách v Japonsku a v USA.
- Dva studenti získali čtrnáctidenní pobyty v Belgii a v SRN.
- Jedna studentka vyslána na roční studijní pobyt do Mexika, jedna studentka do USA, jeden student
a dvě studentky do Japonska, jedna studentka do Brazílie.
- Jeden student vyslán na dvouleté studium "Peace Studies and Conflict Resolution" na Universidad
de Salvador v Buenos Aires.
- Klub se stal hostitelským klubem již pro čtyři japonské středoškolské studentky po dobu jejich ročního
pobytu v ČR, dále pro 2 studentky z USA, pro 3 studentky z Kanady,pro studentku z Mexika a pro
studentku z Brazílie.

- Spolupráce na zajištění organizace mládežnického kempu v ČR a na pobytu Group Study Exchange
týmu z USA v ČR.
- Vyslání studentů na mládežnické kempy do zahraničí (např. Bulharsko).
- Ve školním roce 2004/2005 poskytl klub jednomu vysokoškolákovi příspěvek na badatelský pobyt
na univerzitě v německém Bamberku ve výši 20.000,- Kč.
- Únor 2020 - finanční podpora ve výši 15.000,- Kč studentce z přerovska na pokrytí počátečních
nákladů spojených se zahájením stáže u Evropské komise v Bruselu.
- Duben 2023 - Podpořili jsme příspěvkem 2.000,- Kč program RYLA (účast středoškolských studentů
z Přerova).

Ostatní pomoci a aktivity:
- RC Přerov opakovaně každoročně poskytoval finanční výpomoc pro činnost denního stacionáře
nadačnímu fondu "Duševní zdraví" v Přerově. Naposledy jsme přispěli v prosinci 2019 částkou
10.000,- Kč a naše celková pomoc již dosáhla částky 301.000,- Kč.
- Z výtěžku pořádaných dobročinných koncertů, předvánočního prodeje pečených kaštanů
a prodeje punče klub přispíval opakovaně Městské knihovně na nákupy poslechových knih
pro nevidomé, přispěl Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Přerově na nákup
tiskárny slepeckého písma a dále přispěl na různé mládežnické aktivity.
- V roce 2005 klub poskytl peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč na obnovu Tater, postižených větrnou
kalamitou a dále 10.000,- Kč na odstranění následků přírodní katastrofy (tsunami) v jihovýchodní Asii.
- V roce 2007 - příspěvek 10.000,- Kč na vyslání přerovského skauta na celosvětové Jamboree
konané v Anglii.
- V roce 2009 - příspěvek 10.000,- Kč na zhotovení zvonu Maria pro chrám sv. Michala v Olomouci.
- Již více než desítce středoškolských studentů a studentek klub uhradil účast na semináři RYLA.
- V roce 2009 uspořádali členové klubu mezi sebou sbírku a její výtěžek ve výši 10.000,- Kč předali
zástupci klubu v srpnu dvěma rodinám z obce Polom, které byly postiženy povodní.
- V roce 2011 - příspěvek 26.000,- Kč na pomoc Japonsku, postiženému tsunami. V červnu téhož roku
daroval klub zvon v ceně 45.000,- Kč do kaple Cesty česko-německého porozumění na Červené Hoře
u Budišova nad Budišovkou.
- Říjen 2018 - příspěvek 5.000,- Kč na tsunami postiženou Indonésii.
- Duben 2019 - příspěvek 4.000,- Kč spolku SNADNO, z.s. Přerov na nákup tabletu.
- Prosinec 2019 -příspěvek 3.000,- Kč spolku SNADNO, z.s. Přerov na činnost.
- Duben 2020 - příspěvek 5.000,- Kč spolku SNADNO, z.s. Přerov na pokrytí zvýšených
nákladů vzniklých s epidemií koronaviru.
- Červenec 2020 - dar 10.000,- Kč Dětskému domovu Přerov na nákup turistických potřeb.
- Listopad 2020 - dar 13.200,- Kč (500,- Euro) na pomoc arménským obyvatelům postiženým
válečným konfliktem v Náhorním Karabachu.
- Červen 2021 - dar 20.000,- Kč na pomoc postiženým tornádem na břeclavsku
- srpen 2021 - dar 5.000,- Kč spolku SNADNO,z.s. na částečnou úhradu nákladů ubytování při
rekondičním pobytu na Pálavě.
- Únor 2022 - dar 10.000,- Kč Dětskému domovu Přerov na nákup sportovních potřeb pro vodácký tábor.
- Duben 2022 - dar 5.000,- Kč ukrajinské rodině žijící v Přerově na nákup dětského jarního ošacení.
- Květen 2022 - 5.000,- Kč příspěvek spolku SNADNO, z.s. Přerov na částečnou úhradu
ubytování při rekondičně poznávacím pobytu na Rejvízu.
- Únor 2023 - dar 150,- Euro na pomoc zemětřesením postiženému Turecku
- Červen 2023 - dar 5.000 Kč spolku SNADNO,z.s. Přerov na rekondičně poznávací pobyt.

Věcné pomoci:
- V prosinci 2016 jsme poskytli pobočce Českého červeného kříže v Přerově více než 100 kusů
oblečení pro osoby v nouzi.
- V lednu 2019 jsme předali Armádě spásy hračky, knihy a cukroví pro potřeby obyvatel azylo-
vého domu pro matky s dětmi v Přerově.
- V lednu 2020 jsme předali Charitě Přerov sbírku ošacení, obuvi a bytových doplňků.
- V prosinci 2021 jsme předali Charitě Přerov sbírku ošacení.
- V březnu 2022 jsme poskytli zdravotnický materiál na pomoc Ukrajině
- V květnu 2022 jsme poskytli ukrajinské matce z nezletilou dcerou mikrovlnnou troubu
a ošacení.
- V květnu 2022 jsme předali 18 ks. batůžků se školními potřebami ukrajinským žákům
v ZŠ Za Mlýnem v Přerově.
- V červnu 2022 jsme předali 19 ks. stejných batůžků ukrajinským žákům v ZŠ želatovská.
- Červen 2023 - předání sportovních triček v ceně 12.000 Kč členům spolku SNADNO,z.s. Přerov

Shora uvedené aktivity klubu nejsou zdaleka vyčerpávající, přesto snad přispějí k vytvoření představy
o rozsahu a zaměření činnosti klubu, kterou tento vyvíjí i při poměrně malém počtu svých členů.

Strom ke 100. výročí Rotary International (založeno 1905):
- Dne 26. října 2004, za účasti představitelů města Přerova a dalších významných hostí, jsme vysadili 
v přerovském městském parku Michalov strom přátelství a porozumění na počest 100. výročí založení
Rotary International a 80. výročí založení prvního Rotary Clubu na území České republiky.
Dne 10. 10. 2006 jsme u tohoto stromu slavnostně odhalili kámen s pamětní deskou, připomínající
tuto událost.

Výstava k 80. výročí prvního založení Rotary Clubu Přerov
V měsících listopad a prosinec 2015 jsme ve výstavní síni Pasáž v Přerově uspořádali výstavku při
příležitosti 80. výročí prvního založení RC Přerov a 20. výročí posledního znovuobnovení jeho činnosti.
Návštěvníci měli možnost seznámit ses bohatou a rozmanitou dobročinnou a veřejně prospěšnou
činností Rotary Clubu. Fotografie z výstavky najdete ve fotogalerii.

Putovní výstava ke 100. výročí Nadace Rotary

Počátkem října 2017 jsme v nákupní Galerii Přerov uspořádali putovní výstavu ke 100. výročí založení
Nadace Rotary, na níž se mohla veřejnost seznámit s nejvýznamějšími dobročinnými projekty, které již
Rotary zrealizovalo ve světě. 


Jarní benefiční koncert duchovní hudby:

V sobotu 12. května 2018 jsme v kostele sv. Vavřince v Přerově uspořádali jarní benefiční kon-
cert duchovní hudby. Vystoupil smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov, pod vede-
ním Mgr. Petra Kolaře, ředitele kúru, varhaníka a sbormistra katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
a sopranistka Zuzana Zámečníková.
Výtěžek koncertu ve výši 4.751,- Kč jsme darovali Římskokatolické farnosti Přerov
jako příspěvek na opravu kostela sv. Vavřince.

 

Náš klub je stále otevřen zájemcům o členství. V případě zájmu o činnost v Rotary nás kontaktujte na e-mailu rotaryclub.prerov@centrum.cz.

Klubová vlajka
Klubová vlajka