Junior Ambassadors Day 2011

25. 2. 2011 | Distrikt 2240
Datum konání
25. 2. 2011

Petr Jan Pajas, PDG, garant projektu sděluje:

Vážení přátelé,

jak víte, máme s Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze domluveno, že v návaznosti na předchozí léta a zejména na akci z května 2010, se bude konat další kolo programu, který se pod názvem Junior Ambassadors započal v roce 2007 díky tehdejším rotariánským velvyslancům, J.E. Williamu Cabbanisovi a J.E. Richardu Graberovi a od roku 2010 pokračuje zejména zásluhou slečny Kelly C. Landry z velvyslanectví a se souhlasem stávajícího chargé d’affairs Joe Penningtona.

Vzhledem k odkladům se jmenováním nového velvyslance se původně domluvený podzimní termín odkládal. Nyní vám mohu s potěšením sdělit, že Velvyslanectví USA v Praze se prostřednictvím sl. Kelly C. Landry se mnou a přítelem Georgem J. Podzimkem a se souhlaem DG Martina Timra dohodlo na následujícím:

Další Junior Ambassadors Day – Den mladých velvyslanců (DMV) se uskuteční dne 25. února 2011 a k účasti na něm budou v souladu s původním plánem přizvány kluby z Moravy a Slezska a ty z pražských a českých klubů, které na DMV v květnu 2010 nebyly pozvány nebo účast neodmítly. Seznam těchto klubů je níže přiložen.

Celkovou koordinací přípravy za D2240 je DG Martinem Timrem pověřen PDG Petr Jan Pajas (RC Praha City), pomáhat mu laskavě bude přítel George J. Podzimek (RC Praha Staré Město).

Zveme tedy tímto níže uvedené Rotary kluby, aby navázaly kontakt se středními školami v oblasti jejich působnosti a navrhli jim soutěž pro žáky předposlední předmaturitní třídy o účast na DMV.

Účast v soutěži vyžaduje od studentů:
a) dobrou znalost anglického jazyka, aby rozuměli výkladu a mohli klást otázky
b) napsání stručného životopisu s vyzdvižením své účasti na aktivitách charitativního nebo jinak veřejně prospěšného typu, jakož i svých zájmů kulturních, sportovních a uměleckých
c) napsání diplomatické zprávy podle vzoru, který bude dodán velvyslanectvím a kterou bude popsána nějaká událost, nebo charakterizována osobnost hodná pozornosti z místa bydliště studenta, kraje nebo ČR a to v angličtině v rozsahu cca 300 slov.

Rotary klub vyhodnotí místní soutěž účastníků ze škol v oblasti jeho působnosti, účastníky pozve a po interview s nimi
a) vybere jednoho ze studentů k účasti na DMV (může vybrat též jednoho náhradníka)
b) určí sponzora z řad členů klubu, případně též náhradníka sponzora.

Rotariánští sponzoři slouží jednak jako kontaktní osoby pro komunikaci mezi velvyslanectvím (sl. Kelly Landry), PDG Petrem Pajasem, resp. mluvčím distriktu Georgem J. Podzimkem a klubem při zajišťování aktivit spojených s DMV. Od sponzora se očekává, že vybraného studenta seznámí s ideami a působností Rotary, bude mu nápomocen při organizaci cesty do Prahy a na této cestě jej doprovodí, zajistí jeho bezpečnost a dopravu tam i zpět na náklady klubu nebo své.

Vybraní studenti a jejich sponzoři budou pozvání Velvyslanectvím USA v Praze poté, co předají potřebné osobní údaje
– osobní data, adresa bydliště, číslo občanského průkazu, kterým při návštěvě velvyslanectví budou prokazovat svoji identitu a kontaktní e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Tyto údaje lze zasílat společně s životopisem a soutěžní prací na adresu petr.pajas@rotary2240.org do 13 hod. dne 21. 2. 2011.

Rotary klubům a Rotaract klubům doporučujeme, aby při této příležitosti obnovily svoje kontakty s účastníky předchozích DMV a zjistili, jak se jim po dvou letech daří a pozvali je k účasti na výběru nových soutěžících nebo k jiné formě spolupráce s klubem.

Pozvané osoby se
1) sejdou v prostorách Amerického Centra, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana (cca 250m jihozápadně od stanice tramvají 12, 20 a 22 „Malostranské náměstí“ – ulicí Karmelitskou podél kolejí do ulice Tržiště) – hodina bude upřesněna, ale předpokládá se cca 9:00
2) seznámí s prací velvyslanectví a Amerického Centra na besedě s jejich pracovníky
3) zúčastní oběda a besedy s pracovníky Velvyslanectví USA, Ministerstva zahraničních věcí ČR a dalšími osobnostmi.

Za přítomnosti Jeho Excelence velvyslance USA pana Normana Eisena, pokud již bude v Praze, nebo Chargé d´Affairs Joe Penningtona budou vyhlášeni nejlepší soutěžní práce a pořízeny pamětní fotografie. Ukončení akce se předpokládá mezi 16:00 a 17:00. Podrobný program setkání bude sdělen po dohodě s velvyslanectvím později.

Doporučený hramonogram:
Týdny 10. 1. až 6. 2. 2011

by kluby měly využít ke kontaktům se školami a k realizaci soutěže na školách

Týden od 7. 2. do 13. 2. 2011
by měly stačit na vyhodnocení soutěže na místní úrovni a přípravu dokumentů k odeslání.

Do 13. 2. 2011
je nezbytně nutné předat elektronickou cestou data účastníků, jejich životopisy a soutěžní práce PDG Petru Pajasovi (petr.pajas@rotary2240.org), který je předá velvyslanectví. (Dodatečně může být tento požadavek doplněn odesláním kopie přímo na velvyslanectví na k tomu určenou adresu.) Paní Kelly Landry s kolegy pak posoudí práce a zajistí potřebné formality k odeslání pozvánek a k umožnění návštěvy objektů velvyslanectví.

Pokud se klub rozhodne projektu se neúčastnit, očekáváme, že to sdělí elektronicky na výše uvedenou adresu PDG Pajasovi do téhož data, pokud možno i s uvedením důvodu nezájmu o účast.

Do začátku Distriktního shromáždění, resp.do 24. 3. 2011 by měly kluby, studenti a sponzoři podle svého uvážení zhodnotit DMV a vhodnou formou své hodnocení sdělit jak Velvyslanectví USA, tak DG Timrovi, který pak rozhodne o formě, jak s akcí seznámí účastníky Distriktního shromáždění příp. Distriktní konference. PDG Petr Pajas by rovněž rád využil svých možností RI koordinátora pro zónu 19 v oblasti práce s veřejností k seznámení s projektem DMV dalších distriktů a celého Rotary International.

Dovolte mi vyjádřit naději, že se tohoto programu zúčastní všechny pozvané kluby. Rád bych informoval také kluby Slovenské republiky, že při jednáních na Velvyslanectví USA v Praze bylo přislíbeno, že jako hosté se DMV zúčastní též zástupci Velvyslanectví USA v Bratislavě v očekávání, že tento projekt najde obdobnou odezvu i tam.

Přeji všem hodně úspěchů a těším se na spolupráci.

Seznam Rotary klubů zvaných k účasti na Dne mladých velvyslanců dne 25. 2. 2010:

RC Brandýs Boleslav
RC Brno
RC Brno City
RC Frýdek-Místek
RC Jihlava
RC Kroměříž
RC Olomouc
RC Olomouc-City
RC Opava International
RC Ostrava
RC Ostrava International
RC Pardubice
RC Prag Bohemia
RC Praga Caput Regni
RC Praga Ekumena
RC Prague International
RC Praha
RC Praha Classic
RC Prostějov
RC Přerov
RC Telč
RC Třebíč
RC Uherský Brod
RC Valtice-Břeclav
RC Zlín
RC Znojmo