RC Banská Bystrica - profil klubu

O klubu

Motto klubu
Pomáhajme si navzájom, aby sme mohli pomáhať iným.

Odpočet aktivít RC BB
 
ROK 2013


-    Výmena mládeže dlhodobá/krátkodobá (každoročne vymeníme 2-3 študentov na dlhodobý a 4-5 študentov v  krátkodobých pobytoch v zahraničí) – jedná sa o spoznávanie nových ľudí, kultúr , nadväzovanie priateľstiev a získanie poznania o živote tých druhých.  
 Jeden múdry člen hnutia ROTARY raz povedal že: „keby každé dieťa mohlo ísť do zahraničia na takúto dlhodobú výmenu do rodín a spoznalo myslenie  starosti ale aj radosti iných ľudí na opačnom konci kontinenu, či sveta  neboli by vojny !!! „    Deti po týchto pobytoch dozrejú na dospelých mladých ľudí , ktorí sa vedia orientovať vo svete, neboja sa poznania, ale ani nových skúseností.
V súčasnosti tu máme študentov z USA, Mexika a Brazíli. Naše deti sú v týchto karajinách.

-    Akcia „SPOLOČNE pre naše námestie v BB“ kde s vedením mesta BB sme iniciovali stretnutie kompetentných vlastníkov domov na námestí a podnikateľmi tu pôsobiacich aby sa zastavilo úpadávanie námestia a stalo sa z neho opäť navštevovaná perla histórie tohto mesta.
-    3.RRK (v hist. Radnici BB) , ktorý organizujeme spolu s RC BB Classic,  pričom výťažok z neho šiel na KNZM a Ľudovú školu umenia v BB
-    Cyklocamp  „Krásy stredného Slovenska 2013“ ktorý organizuje náš RC BB a RC ZV pre zhruba  desiatku zahraničných študentov (boli to študenti z Turecka, Rumunska, Chorvátska, Holanska, Veľ. Británie a Norska) ku ktorým sa môžu pridať aj naši študenti , ktorý pomôžu s organizáciou a komunikáciou s týmito študentmi.
Študenti počas tohto kempu navštívili lokality ako sú Donovaly, Krížna, Poľana , Pustý hrad a významné pamiatky v Banskej Bystrici, Zvolene, Sliači ale aj vo  Vlkanovej  či  Detve     
-    Medzinárodný Golfový turnaj a to už  7.majstrovstá  RI v golfe  (69 účastníkov, výborné počasie, dobrá atmosféra, skvelí sponzori), ktoré sa konalo 15.9.2013 na Táľoch, pričom výnos z tejto spoločnej akcie RC BB a RC Nitra predstavuje cca 1200 € a bol použitý pre :
        Niektorý  z projektov Komunitnej Nadácie Zdravé mesto   a    projekt „Náučný chodník v NR“
-    Podielanie sa na vydaní Passportov  rotariánskych miest, ktorý pod gesciou nášho klubu vydá  vydavateľstvo R.G.T.PRESS s.r.o. pre Oblastnú kanceláriu cestovného ruchu v BB a Stredoslovenský VÚC  : PASSPORT  „SK ROUTE 66“. 
-    RC BB absolvoval prednášky osobností ako sú : Rudolf Šuster, (exprezident SR), MUDr.Šulaj – neurochirurg, Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. (prodekan , Fakulty UMB B.Bystrica),  Mgr. Miroslav Debnár – riaditeľ RTVS štúdio BB, PaeDr. Milan Beňačka, PhD. – riaditeľ športového gymnázia v BB, MUDr. Vladimír Baláž – primár a riaditeĽ Roesweltovej nemocnice v BB,  p. Garaj (podnikateľ v stavebninách a autor projektu „DOMINIK n.o. – dom pre seniorov“  Veľká Lehota , prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a hlavný veterinárny lekár SR,   ale tiež absolvoval či absolvujú  výjazdové zasadania klubu v historických objektoch BB ale aj  v Národnom žrepčíne Topoľčianky

-    RC BB každoročne Podporuje Komuniktnú Nadácie Zdravé mesto – ktorej zakladateľom bol práve RC BB  Pričom táto nadácia už zrealizovala viac ako 1000 projektov  (fotky od Martona )
Od zalozenia KOMUNITNEJ NADACIE ZDRAVE MESTO bolo podporených viac ako 1000 projektov  v oblesti • zlepšovania prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia)
• podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti a mládež
• budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva
• podpora zdravia a zdravého životného štýlu
-    RC podporil účasťou  Čistenie parku pri Kaštieli Radvanských.  Do prác sa zapojili nielen Radvančania, ale aj členovia klubu a najmä traja naši výmenní študenti zo Spojených štátov amerických, Brazílie a Mexika.
-    podpora  RC BB   7.Benefičný koncert pre SVETIELKO NADEJE (Detské onkologické centrum), ktorý zastrešuje známy harmonikár Michal Červienka. (podujatie sa konalo  dňa 6.11.2013 v Štátnej opere v BB )
-    vernisáž výstavy „PULZ TVORIVOSTI“ ktorú organizujú : Akadémia umení v Banskej Bystrici spolu so Stredoslovenským ústavom srdcovocievnych chorôb a.s. v Banskej Bystrici  za podpory  ROTARY  clubu  Banská Bystrica 

 plán aktivít RC BB  pre ROK 2014
Február :
-    Podpora kultúry a spoločná návšteva Zvolenského Divadla – a klasickej divadelnej hry „Ženský zákon“ naštudovanej neklasicky  v spišskom jazyku ( dňa 6.2.2014)
-    4.RRK Rotary radničný koncert v historickej budove Radnice v BB , ktorý spoločne s RC BB classic organizujeme 27. Febrára 2014

Febr/Marec
-    Účasť na Rotary plesoch (RC Zvolen, L.Mikuláš, ...)
 
Jún
-    Turistický pochod na Kráľovu studňu a zviditelnenie miesta kde pramení vodný tok Bystrica a súčasne odovzdávanie funkcie prezidenta RC BB novému vedeniu klubu
Júl
-    Cyklo camp  „krásy stredného Slovenska“ 2014 pre zahraničných študentov, ku ktorým sa môžu pridať aj naši študenti a na spoločnom guláši na Kráľovej studni aj ostatní milovníci prírody a krás Slovenska. Túto akciu organizujeme už niekoľko rokov spoločne s  RC ZV vždy začiatkom júla t.r.
Účastníci navštívia lokality ako sú Donovaly, Kráľova studňa a Krížna, Poľana , Pustý hrad a významné pamiatky v Banskej Bystrici, Zvolene, Sliači, Vlkanovej ale aj Detve

September      
-    Už 8. Majstrovstvá RI v Golfe na Táľoch

September/Október 
-    Návšteva klubov a spoločné akcie ako sú „SPLAV HRONA,

December
-    Charitatívny VIANOČNÝ KONCERT

Náš klub a jeho jednotliví členovia sa zasadzujú za :
•    vybudovanie protihlukovej steny  na  nadjazde Banskou Bystricou  (aby sa tým zlepšilo životné prostredie pred stále narastajúcou hustotou dopravy mestom)
•    znovu oživenie námestia v Banskej Bystrici  akciou „Spoločne za naše NAMESTIE“
kde apelovaním na kompetentných a predkladaním návrhov riešení chceme docieliť opätovný záujem a historickú časť nášho mesta
•    projekt  NAVRAT K PRAMEŇU  čo je v podstate skrášlenia  a úpravu miesta kde vyviera prameň  vodného toku Bystrica – podľa ktorého má naše mesto aj svoj názov  - je to v lokalite v pohorí Veľkej Fatry  neďaleko Kráľovej  Studňe
•    podporu  výroby slovenských  produktov  najmä  na FARMARSKYCH  DŇOCH  v BB  
•    podporu deti vychádzajúcich z detských domovov a hľadajúcich svoje prvé zamestnanie.
projektom  „Most do života“  jedná sa o umožnenie získania prvej práce, bývania a zaradenie sa do spoločnosti tým znevýhodneným „deťom“  ktoré nemali toľko šťastia  ako tie, ktoré sa pri STARTE DO ŽIVOTA mohli oprieť o pomoc svojej rodiny
Projekt  NAVRAT K PRAMEŇU 
Lokalizácia miesta prameňa v blízkosti Kráľovej studne, Kráľovej skaly, Krížnej, Pamätného miesta obetiam hôr a Hotela Kráľova studňa umocňuje význam a dôležitosť tejto časti Veľkej Fatry ako turisticky najexponovanejšej oblasti.
Súčasný stav prameniska je žalostný, odhliadnuc od symbolického významu, súčasný stav nevyhovuje ani z hľadiska ochrany prírodného zdroja vody. Miesto je znečistené predovšetkým pasúcim sa dobytkom, nachádzajú sa tu pozostatky zkorodovaných napájacích žľabov a potrubí.
Cieľ projektu je predovšetkým
vodohospodársky
-    vyčistenie prameniska
-    technické zbezpečenie povrchových výverov a sústredenie výtoku do jedného miesta

vytvoriť turistický produkt so symbolickým významom porovnateľný s úpravou prameňov iných vodných tokov

identifikovanie sa občanov regiónu poznaním svojej rieky

Klubová vlajka
Klubová vlajka