RC Ostrava - profil klubu

O klubu

RC Ostrava, je sebevědomým, aktivním, a úspěšným klubem. Z jeho členů vzešli v uplynulých letech dva guvernéři Distriktu 2240 - Česká a Slovenská republika a to: Ing. Zdeněk Michálek a o dva roky dříve Ing. Vladimír Adámek. Klub má poměrně početnou a stabilní členskou základnu. Pro někoho je možná až příliš konzervativní, ale to je dáno tím, že se výrazně hlásí k dávné ostravské rotariánské tradici. Původní ostravský klub vznikl již roku 1929 jako první klub na Severní Moravě. Prvorepublikový RC Ostrava byl uznávaným klubem s mnoha významnými osobnostmi ve svém středu a novodobý Rotary klub Ostrava na tuto tradici navazuje.

Být rotariánem bylo v minulosti často riskantním rozhodnutím. Svědčí o tom osudy mnohých našich předchůdců. Po okupaci fašistickým Německem byla činnost všech klubů násilně ukončena. Pro mnoho členů to znamenalo těžkou osobní perzekuci (zatčení a věznění či pobyt v koncentračních táborech). Z předválečných členů našeho klubu byli takto postiženi: Ing. Vojtěch Houdek, Ing. Ladislav Jerie, JUDr. Bohumír Šavrda a MUDr. Jindřich Urbánek.

Poválečná obnova klubu neměla dlouhého trvání. Zásah totalitní komunistické moci po roce 1948 byl stejně brutální. Sedm členů RC Ostrava bylo ve vykonstruovaném „Rotary procesu“ odsouzeno k trestům od 4 do 15ti let vězení včetně propadnutí veškerého majetku. Byli to: František Branžovský, JUDr. Miroslav Dvořák, Jan Hlaváček, Josef Jandl, Ing. Vladimír Káš, JUDr. Vladimír Pelc a JUDr. Josef Rapant. Součet všech trestů udělených v tomto procesu byl 70 let.

Dnešní výrazné postavení RC Ostrava mezi ostatními kluby našeho distriktu je nepochybně dáno tím, že při jeho třetím zrodu v roce 1993 stál u kolébky jeden z výše uvedených, člověk mimořádné morální autority – Ing. Vladimír Káš (1911 – 2005). Vladimír Káš byl rotariánem tělem i duší a byl patrně jedním z mála (ne-li jediným), kdo v našem nově ustaveném distriktu ještě mohl své zkušenosti předat další generaci. Tento vzácný člověk, tehdy již ve věku 82 let, spolu s několika dalšími přáteli, přinesl do nově obnovovaného klubu znalosti a noblesu skutečného rotariánství, tak jak to poznal koncem první republiky a zažil v krátké době poválečného obnovení. Osm let vězení včetně propadnutí veškerého majetku v něm nezanechalo zatrpklost, ale naopak posílilo jeho víru v pravdu a dobro. Vladimír Káš nám pomohl překlenout mezeru, způsobenou padesáti lety zákazu činnosti oběma totalitními systémy a správně navázat na slavnou tradici Rotary Clubu Ostrava. Není to málo, neboť ztráta kontinuity vývoje je i dnes velkým problémem naší společnosti. Všichni můžeme vidět kolem sebe, jaké přináší potíže.

Současný klub RC Ostrava se i dnes může s hrdostí ohlédnout za svou novodobou pětadvacetiletou historií. Je charakterizována velkým počtem úspěšných projektů, z nichž ten nejvýznamnější s názvem „Stružielka“ se v roce 2020 bude konat už po sedmadvacáté. Již to z něj dělá ojedinělý mezinárodní projekt. Stružielka je letní tábor pro cca 40 zdravotně postižených dětí z Česka a Slovenska. Participují na něm RC Žilina a Stružielka o.z. v Čadci na straně slovenské a na naší straně Lidová konzervatoř -Múzická škola v Ostravě-Mariánských Horách. Program, který koncipoval na samém začátku vážený člen našeho klubu PhDr. Jaroslav Černý (1929 – 2013) /profesí teatrolog/ sleduje po celou dobu, kromě ozdravných účinků pobytu na horách, také významný výchovný cíl - začlenění účastníků do nácviku her a divadelních scének, což pod vedením zkušených pedagogů i dobrovolníků.pomáhá dětem odbourat často trýznivé pocity z vlastních fyzických či duševních handicapů.

Druhou tradicí v oblasti péče o mládež bylo pravidelné pořádání distriktního semináře RYLA, který je určen pro mladé talentované lidi s cílem tyto jejich schopnosti podpořit a dále rozvíjet. Touto pravidelnou a velmi úspěšnou akcí, spojenou významně se jménem Ing. Zdeňka Michálka, se ale v současnosti už může chlubit RC Frýdek-Místek, do nějž Zdeněk a několik dalších našich členů koncem roku 2019 přestoupilo. Zachránili a oživili tím tamní klub, jehož garantem při založení byl právě RC Ostrava.

Zaměření klubu na mládež potvrzuje i „Fond Vladimíra Káše“, ustavený na podporu studia a vzdělávání mladých talentovaných lidí.

Mnoho úspěšných projektů v oblasti zdravotnictví realizoval náš klub RC Ostrava v rámci mezinárodní spolupráce s rotariány z USA, Mexika, Brazílie, Švýcarska, Německa a Rakouska (formou tzv. Matching Grants).

V současnosti má klub 21 aktivních členů a 7 čestných členů

Smyslem rotariánství není jen „service above self“ – služba nadřazená vlastním zájmům, ale i prosté pravidelné setkávání lidí, vyznávajících podobné morální hodnoty a životní cíle. Smyslem těchto setkání je vzájemná kultivace a vzdělávání formou důsledně multiprofesních a multioborových přednášek vlastních členů i pozvaných vynikajících odborníků. Snažíme se o to, aby se na naše setkání každý těšil. Pokud dokážeme i v budoucnu takto sledovat více cestu nežli cíl, věříme, že svoji činností naplníme kritéria 4 základních rotariánských otázek:

- Je to pravda?

- Je to čestné vůči všem zúčastněným?

- Podpoří to přátelství a vzájemnou důvěru?

- Přinese to prospěch všem zúčastněným?

 

V Ostravě dne 26. 2. 2020

Doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D.Klubová vlajka
Klubová vlajka