Jak se stát členem

Členem Rotary se obvykle stávají lidé na základě doporučení, kdy bývají nejdříve osloveni prezidentem nebo členem konkrétního rotary klubu. Pravidla pro přijetí za člena si jednotlivé kluby stanovují individuálně. Většinou uchazeč pravidelně navštěvuje klubové schůzky od 3 do 6 měsíců, než je za člena klubu přijat. Je žádoucí, aby jeho účast i zapojení do aktivit klubu byla od začátku co nejvyšší.

Hlavním požadavkem Rotary International na žadatele členství je, aby budoucí rotarián byl dospělou osobou pevného charakteru, zásadovým člověkem s dobrou pověstí ve svém povolání nebo podnikání i ve svém okolí a aby byl připravený pozitivně ovlivňovat svoje okolí i komunitu jinde ve světě.

Rotariáni mohou být členy klubu, který si zvolí. Většinou si vybírají klub v blízkosti svého bydliště nebo sídla podniku či instituce, v níž působí.

Aktivním členem (Active Member) klubu se stane žena či muž, kteří se ztotožňují s ideály Rotary, zúčastňují se klubových aktivit, bylo jim nabídnuto členství za člena klubu a plní své členské povinnosti (zejména účast na schůzkách, placení příspěvku klubu, distriktu a Rotary International).

Čestnými členy klubu mohou být zvoleni ti, kteří se zasloužili o úspěšný rozvoj Rotary šířením jeho ideálů. Neplatí členské příspěvky. Nemají však právo hlasovat o záležitostech klubu, není možné je volit k zastávání funkcí v rámci klubu. Jsou však oprávněni zúčastňovat se všech meetingů klubu a využívají všech privilegií klubu a RI.

Účast na schůzkách

Setkání pořádané v některých klubech týdně, v jiných 2x za měsíc, dávají členům možnost těšit se z přátelské atmosféry v klubu, rozšiřovat své odborné i osobní obzory a setkávat se zde s řadou dalších zajímavých lidí, angažovaných pro druhé. Kluby se scházejí tak, aby to odpovídalo profesním možnostem jejich členů i potřebám jejich rodin. Některé kluby se setkávají v poledne, většina pak po pracovní době nebo večer.

Účast člena na schůzkách je podstatou rotariánského života. Pokud se členové pravidelné schůzky svého klubu nemohou zúčastnit, mají možnost účastnit se na schůzkách kteréhokoliv jiného klubu a/nebo se více angažovat v projektech klubu. Tato praxe zaručuje rotariánům srdečné přijetí v obcích a místech kdekoliv na světě. Místo a čas schůzek kteréhokoliv rotary klubu zjistíte na stránkách každoročně vycházejícího světového adresáře (Official Directory) nebo na webových stránkách RI.

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?